ผลการแข่งขัน Thailand Jazz Competition # 12

ผลการแข่งขัน Thailand Jazz Competition # 12

Jazz Ensemble Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกียรติบัตร และเงินสด 70,000 บาท ได้แก่ วง Atavistic จาก คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 35,000 บาท ได้แก่ วง Jigsaw Handsome and Friends จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 20,000 บาท ได้แก่ วง Spirit of Kritky จาก คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล Outstanding Musician จำนวน 5 รางวัล รับเกียรติบัตรและบัตรกำนัลซื้อเครื่องดนตรีมูลค่า รางวัลละ 10,000 บาท สนับสนุนโดย บริษัท ธีระมิวสิค จำกัด
Outstanding Musician (Drums) นายปรีดิพัทธ์ คำพันธ์
Outstanding Musician (Bass) นายชนะพล พุทธเศวตศรี
Outstanding Musician (Horns) นายชาติสยาม คีรีพัฒน์
Outstanding Musician (Piano) นายกนกพงศ์ ตันติเสวี
Outstanding Musician (Guitar) นายพีรชัช กี่ศิริ

Jazz Big Band Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 50,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนหอวัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 20,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
รางวัลอันดับที่ 4 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
รางวัลอันดับที่ 5 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

Jazz Vocal Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 20,000 บาท ได้แก่ นางสาวเมตตา วศินสิทธิสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 10,000 บาท นายพงษ์ภัส ร่วมวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 5,000 บาท ด.ช.ทีปกร คำสุรีย์© 2018: Thailand Jazz Competition 2019, All Rights Reserved