ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Thailand Jazz Competition # 12

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Thailand Jazz Competition # 12

Jazz Ensemble

Visanu come
Gravity
Chapaz Band
Pongsatoykoyyuteekang V2
Spirit of kirtky
Jigsaw Handsome and Friends
Runing Turtle
Delirius
Ananda
Smoke Dog
Atavistic

Jazz Big Band

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนหอวัง

Jazz Vocal

ทีปกร คำสุรีย์
สุพิชฌาย์ หาญพุทธภักดีกุล
เมตตา วศินสิทธิสุข
พงษ์ภัส ร่วมวงศ์
บงกชกร มนตรีวิวัฒน์
รมิดา ถิตย์รัศมี
กัญญาภัทร บุญศิริฐากร© 2018: Thailand Jazz Competition 2019, All Rights Reserved