ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน Thailand Jazz Competition 2016

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน Thailand Jazz Competition 2016

ประเภท Jazz Ensemble Competition
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ วง5เสี้ยน
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วงA-Nechians
รองชนะเลิศอันดับสอง วงสานฝันฟันน้ำนม

รางวัล Outstanding Musicians
Drumset นายอภิพงศ์ หวานเหลือ วง สานฝันฟันน้ำนม
Electric Guitar นายถิรเจตน์ มีสายญาติ วง A-Nechians
Horn นายวสันต์ สุคนธมัต วงจังใด๋ก้อบอหลู่ด
Piano นายอัครวินท์ โอภาสสุขสถิต วง5เสี้ยน
Bass นายชยปัญญ์ จันทรานุสนธิ์ วง5เสี้ยน

ประเภท Jazz Big Band Competition
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหอวัง
รองชนะเลิศอันหนึ่ง โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

รางวัล Best Saxophone Section
โรงเรียนหอวัง
รางวัล Best Trumpet Section
โรงเรียนหอวัง
รางวัล Best Trombone Section
โรงเรียนหอวัง

ประเภท Jazz Vocal Competition
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นส.ชวรีย์ พันธ์สังวรณ์
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นส.ภิรมย์พร ประทุมเวียง
รองชนะเลิศอันดับสอง นายวรากร จิรรัตนโสภา© 2018: Thailand Jazz Competition 2019, All Rights Reserved