Category: tjc2016

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน Thailand Jazz Competition 2016

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน Thailand Jazz Competition 2016

ประเภท Jazz Ensemble Competition
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ วง5เสี้ยน
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วงA-Nechians
รองชนะเลิศอันดับสอง วงสานฝันฟันน้ำนม

รางวัล Outstanding Musicians
Drumset นายอภิพงศ์ หวานเหลือ วง สานฝันฟันน้ำนม
Electric Guitar นายถิรเจตน์ มีสายญาติ วง A-Nechians
Horn นายวสันต์ สุคนธมัต วงจังใด๋ก้อบอหลู่ด
Piano นายอัครวินท์ โอภาสสุขสถิต วง5เสี้ยน
Bass นายชยปัญญ์ จันทรานุสนธิ์ วง5เสี้ยน

ประเภท Jazz Big Band Competition
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหอวัง
รองชนะเลิศอันหนึ่ง โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

รางวัล Best Saxophone Section
โรงเรียนหอวัง
รางวัล Best Trumpet Section
โรงเรียนหอวัง
รางวัล Best Trombone Section
โรงเรียนหอวัง

ประเภท Jazz Vocal Competition
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นส.ชวรีย์ พันธ์สังวรณ์
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นส.ภิรมย์พร ประทุมเวียง
รองชนะเลิศอันดับสอง นายวรากร จิรรัตนโสภา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Thailand Jazz Competition # 12

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Thailand Jazz Competition # 12

Jazz Ensemble

Visanu come
Gravity
Chapaz Band
Pongsatoykoyyuteekang V2
Spirit of kirtky
Jigsaw Handsome and Friends
Runing Turtle
Delirius
Ananda
Smoke Dog
Atavistic

Jazz Big Band

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนหอวัง

Jazz Vocal

ทีปกร คำสุรีย์
สุพิชฌาย์ หาญพุทธภักดีกุล
เมตตา วศินสิทธิสุข
พงษ์ภัส ร่วมวงศ์
บงกชกร มนตรีวิวัฒน์
รมิดา ถิตย์รัศมี
กัญญาภัทร บุญศิริฐากร

กฏกติกาการแข่งขันTJC#12

กรุณาคลิกดูรายละเอียด

สมัครการแข่งขันTJC#12

กรุณาคลิกดูรายละเอียด

SU Jazz สัญจร

sujazzroadshow3-4

กำหนดการ

ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

15.00 – 17.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Jazz Improvisation โดยคณาจารย์จากคณะดุริยางคศาสตร์
ม.ศิลปากร

วันที่ 21 ตุลาคม 2559

13.00 – 15.30 น. แยกเรียนปฏิบัติ

ครั้งที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 26 ตุลาคม 2559
15.00 – 17.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Jazz Improvisation โดยคณาจารย์จากคณะดุริยางคศาสตร์
ม.ศิลปากร

วันที่ 27 ตุลาคม 2559
13.00 – 15.30 น. แยกเรียนปฏิบัติ

ครั้งที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น.

ครั้งที่ 4 วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.

ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.

© 2018: Thailand Jazz Competition 2019, All Rights Reserved