ผู้เข้าแข่งขัน2015

Jazz Ensemble Competition

IMG_2303

ชูศักดิ์

TJC_0317

เดือนแห่งรังสิต

นายศิวกร หัตถกิจวิไล Electric Guitar นายณัชพล ชูสกุล Electric Bass
นายธวาทิต เกิดศรี Alto Saxophone นายนิธิดล เพ็ชรประพันธ์กุล Drums
นายพงศธร  จังศิริวัฒนา Electric Bass นายพีรชัช กี่ศิริ Electric Guitar
นายหัตถกิจ เป็งกันทะ Drums นายยรรยง โตเรือง Piano
TJC_0236

นักบินอวกาศ

IMG_2452

Grand Passion

นายเจนพัฒน์ มนตรีเลิศรัศมี Piano นายภูมิ หอยสังข์ Electric Guitar
นายองอาจ กวีเกียรติคุณ Drums นายธนานนท์ สุนทองห้าว Piano
นายฐิฏิวัฒน์ ตรีภพ Electric Bass นายณัฐพงศ์ วารกานนท์ Drums
นายชาติสยาม คีรีพัฒน์ Tenor Saxophone นายเบญสิทธิ์ พิชัยชม Double Bass
นายกิตติธัช อิศวรพันธ์ Alto Saxophone
IMG_2558

 สมิง

TJC_0028

Earth Win & Friends

นายธนวัฒน์  ทองจันทร์ Electric Bass นายณัฐกิตติ์ ธนพูลสวัสดิ์ Tenor Saxophone
นายนราพงษ์  ปราโมทย์ Piano นายชยปัญญ์ จันทรานุสนธิ์ Double Bass
นายสุภรุจ ธนาวรรัตน์ Electric Guitar นายนันทณัฏฐ์ ฐานุพงศ์ชรัช Drums
นายวีรพล ใจมั่น Tenor Saxophone นายธราดล ธราพร Electric Guitar
นายคมกฤต  สุขศรีทองกุล Drums นายภาวิน ลิ่มกังวาฬมงคล Piano
H401 IMG_2806

กะลังยีส์

นายกษิดิศ ปาสุวรรณ Electric Guitar นายนิธิกานต์ วรรณะอยู่ Drums
นายอัตรเรศ   มาตวิจิตร์ Electric Bass นายนายกฤตเมธ สุขเฟื่อง Electric Bass
นายชัยพร เขียวสุย Electric Guitar นายกรณ์ธนัตถ์ ประวังญาณวัฒน์ Tenor Saxophone
นายกร วิชิตรทรัพยากร Drums นายนายนัตพนธ์ โซ๊ะรี Electric Guitar
นายกฤตนน รักนุ่น Piano
IMG_2846

ชูเกียรติ

นายฐาณิศร์ สินธารัตนะ Electric Guitar
นายพรพิพัฒน์ มาลีพันธ์ Electric Bass
นายศรุต บวรธีรภัค Electric Guitar
นายสหราช อุ่นใจ Drums

Jazz Vocal Competition

นางสาวสรัญธร ทวีรัตน์
นางสาวณิชาภัทร สโรบล
นางสาวชวรีย์ พันธุ์สังวรณ์
นางสาวขวัญแก้ว เตียวตระกูล
นางสาวรุจิรา วุฒิเสลา
นายเก่งฉกาจ เก่งการค้า
นางสาวภิรมย์พร ประทุมเวียง
นายณฐภณ พรหมประดิษฐ

Jazz Big Band Competition

โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

 

© 2018: Thailand Jazz Competition 2019, All Rights Reserved